Bestpreisgarantie – gewinnen Sie 5% Ermässigung.
Klicken Sie hier Senden

Informace o zpracování osobních údajů

Nazákladě článků 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 (dále jen “Nařízení GDPR”) ze dne 27. dubna 2016o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecnénařízení o ochraně osobních údajů) vás informujeme o zpracováníosobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s vaším pobytem vnašem lázeňském hotelu Imperial****Superior.


Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Správcem vašich osobních údajů je registrovaný poskytovatel lázeňskéléčebně rehabilitační péče a ubytovacích služeb:

 • Františkovy Lázně IMPERIAL a.s., IČO: 03479757, Dr. Pohoreckého 151/3, 35101 Františkovy Lázně. Datová schránka: q34tcwz.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:


Dotační program COVID-lázně 2020 a slevovévouchery (od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020)

Přizpracování slevových voucherů na pobyt v lázeňském zařízeníposkytujícím lázeňskou léčebně rehabilitační péči jsme v souladu spodmínkami dotačního programu COVID-lázně povinni vaše osobní údajepředávat správci Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, prokterého tento dotační program administruje Státní fond podporyinvestic. Bez poskytnutí osobních údajů není možné voucherověřit/uplatnit a následně slevu z lázeňského pobytu odečíst.Poskytnutí údajů je nutné pro získání slevy. V tomto konkrétnímpřípadě budeme osobní údaje zpracovávat po dobu 10 let a to od1. ledna 2021. Rozsah zpracování je popsán v níže uvedenétabulce a další podrobnosti o zpracování osobních údajů v souvislostis čerpáním slevového voucheru naleznete v sekci “Dokumenty”na webu MMR ČR (https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-lazne).


Účely a právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, které jsou ve zkrácenépodobě popsány v níže uvedené tabulce. Právní základ zpracováníosobních údajů vychází z článků 6 a 9 Nařízení GDPR. Prohlašujeme, žeosobní údaje nepředáváme do třetích zemí (mimo EU) ani žádnémezinárodní organizaci a dále neprovádíme žádné automatizovanéindividuální rozhodování, včetně profilování.

Osobní údaje získáváme od vás (subjektů údajů) s výjimkou:

 • Zpracování návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně (komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče nebo příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče) - návrhy obsahující osobní údaje a údaje o zdravotním stavu zasílá vaše zdravotní pojišťovna. V případě odmítnutí návrhu (ze zdravotních nebo kapacitních důvodů) jsme povinni postoupit návrh dalšímu poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče dle pořadí, jenž je vyznačeno v návrhu a zpracování obsažených osobních údajů je na naší straně ukončeno, neboť pominul právní titul jejich zpracování.

 • Zpracování objednávky (rezervace) pobytu ze smluvních rezervačních portálů – provozovatelům rezervačních portálů předáváme prostřednictvím komunikačních rozhraní pouze data o volných ubytovacích kapacitách lázeňského hotelu. V případě objednávky skrze smluvní rezervační portál poskytujete své osobní údaje provozovatelům těchto rezervačních portálů. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme pouze za účelem vyřízení Vaší objednávky a následné potvrzení rezervace. Provozovatelé plní svou informační povinnost plynoucí z Nařízení GDPR obdobnou formou, podrobnější informace o zpracování osobních údajů tedy naleznete na webové prezentaci příslušného rezervačního portálu.

 • Zpracování objednávky (rezervace) pobytu klientů smluvních cestovních kanceláří, firemní klientely či organizovaných skupin osob – na základě smluvních vztahů dále spolupracujeme se zprostředkovateli pobytů zahraničních a tuzemských klientů. Také těmto zprostředkovatelům poskytujete své osobní údaje, které zpracováváme výhradně za účelem poskytnutí našich služeb a následného vyúčtování pobytů.Souhrnná tabulka účelů zpracování osobníchúdajů


ID

Účel a klíčové činnosti zpracování osobních údajů

Kategorie osobních údajů

Zdroj osobních údajů

Právní titul zpracování

Odkaz na regulatorní požadavky

Uloženo

po dobu

Kategorie příjemců OÚ

01

Prohlídky lázeňského hotelu Imperial****Superior pro potenciální zákazníky doplněné o marketingovou soutěž o pobyt (vylosování pobytu probíhá 1x ročně).

Identifikační a kontaktní údaje;

Biometrické údaje

Klient

Splnění smlouvy;

Souhlas

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

6 měsíců případně 5 let

Zaměstnanci správce

02

Zpracování objednávky (rezervace) pobytu na základě požadavku zaslaného klientem – telefonicky, v listinné nebo elektronické podobě (např. e-mailem).

Identifikační a kontaktní údaje

Klient

Splnění smlouvy

Čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR

3 let

Zaměstnanci správce

03

Zpracování objednávky (rezervace) pobytu v elektronické podobě ze smluvních rezervačních portálů.

Identifikační a kontaktní údaje

Provozovatel rezervačního portálu

Splnění smlouvy

Čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR

3 let

Zaměstnanci správce

04

Zpracování objednávky (rezervace) pobytu – klienti smluvních cestovních kanceláří, firemní klientela nebo organizované skupiny osob.

Identifikační a kontaktní údaje

Zprostředkovatel pobytu

Splnění smlouvy

Čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR

3 let

Zaměstnanci správce

05

Zpracování objednávky – rezervace pobytu na domě (“walk-in” host s požadavkem na ubytování či léčebný pobyt).

Identifikační a kontaktní údaje

Klient

Splnění smlouvy

Čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR

3 let

Zaměstnanci správce

06

Zpracování a předání osobních údajů do IS Lázně 2020 v souvislosti s uplatněním slevových voucherů dle podmínek dotačního programu COVID-Lázně 2020 spravovaném MMR ČR a SFPI. Další podrobnosti jsou veřejně dostupné v PDF formátu zde.

Identifikační a kontaktní údaje;

Počet a přehled uplatněných procedur;

Osobní údaje uvedené na faktuře lázeňského zařízení

Klient

Právní povinnost

Pokyny a doporučení COVID – lázně č. 1

10 let od

1.1.2021

MMR ČR

SFPI

Zaměstnanci správce

07

Zpracování návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně (komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče nebo příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče) - proces od přijetí návrhu až po informování pacienta o termínu nástupu.

Identifikační a kontaktní údaje;

Biometrické údaje;

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní pojišťovna

Splnění smlouvy;

Právní povinnost

Smlouva s příslušnou zdravotní pojišťovnou;

Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění

10 let

Zaměstnanci správce

08

Odmítnutí návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně ze zdravotních nebo kapacitních důvodů a následné postoupení návrhu dalšímu poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče dle pořadí, jenž je vyznačeno v návrhu.

Identifikační a kontaktní údaje;

Biometrické údaje;

Údaje o zdravotním stavu

Zdravotní pojišťovna

Splnění smlouvy;

Právní povinnost

Smlouva s příslušnou zdravotní pojišťovnou;

Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění;

Není relevantní

Další poskytovatel lázeňské léčebně rehabilitační péče

09

Vyúčtování poskytnuté léčebně rehabilitační péče vůči pojišťovně (probíhá elektronickými dávkami případně v listinné podobě dle podmínek a metodiky předávání informací a podkladů konkrétní zdravotní pojišťovny).

Identifikační údaj pojištěnce

Správce osobních údajů

Splnění smlouvy; Právní povinnost

Smlouva s příslušnou zdravotní pojišťovnou;

Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění

10 let

Zdravotní pojišťovna

10

Zasílání elektronických obchodních sdělení (novinky, sezónní nabídky a další informace o připravovaných speciálních akcích) klientům na základě předchozího využití služeb poskytovaných společností Františkovy Lázně IMPERIAL a.s.

Kontaktní údaje

Správce osobních údajů

Oprávněný zájem

Čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR;

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Do odhlášení z odběru / podání námitky proti zpracování

Zaměstnanci správce

11

Zasílání sezónních katalogů a dalších propagačních materiálů v listinné podobě s cenovými nabídkami léčebných pobytů klientům na základě předchozího využití služeb poskytovaných společností Františkovy Lázně IMPERIAL a.s.

Identifikační a kontaktní údaje

Správce osobních údajů

Oprávněný zájem

Čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR

Do podání námitky proti zpracování

Zaměstnanci správce

12

Zasílání elektronických obchodních sdělení na základě bezplatného přihlášení k odběru služby “Zasílání novinek do e-mailové schránky”. Registrace a potvrzení registrace probíhá prostřednictvím elektronického formuláře webové prezentace společnosti Františkovy Lázně IMPERIAL a.s.

Kontaktní údaje

Správce osobních údajů

Splnění smlouvy

Čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR

Do odhlášení z odběru / podání námitky proti zpracování

Zaměstnanci správce

13

Zprostředkování či poskytování hotelových transferových služeb při zpracování rezervace, případně v průběhu pobytu na lázeňském hotelu IMPERIAL (vždy dle konkrétního požadavku klienta na transfer).

Identifikační a kontaktní údaje

Klient

Splnění smlouvy

Čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR

Max. 48 hod od poskytnutí transferové služby

Zaměstnanci správce;

Poskytovatel hotelového transferu

14

Příprava nástupů na pobyt (hotelový průkaz, parkovací karta, předčasovaný léčebný průkaz v případě léčebných procedur, které nevyžadují vyšetření lékaře).

Identifikační a kontaktní údaje


Klient

Splnění smlouvy;

Právní povinnost

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Po dobu pobytu

Zaměstnanci správce

15

CHECK-IN – registrace hotelového hosta na pobyt a následné vedení listinných přihlašovacích formulářů (check-in lístků) a elektronické evidence ubytovaných hostů v podpůrném IS za účelem povinného oznamování pobytů cizinců prostřednictvím dálkového přístupu (webová aplikace cizinecké policie Ubyport), odvodu a vyúčtování místního poplatku z pobytu a za účelem případných kontrol finančního odboru MěÚ Františkovy Lázně.

Identifikační a kontaktní údaje;

Biometrické údaje;

Základní údaje o pobytu nutné pro hlášení a výpočet poplatků

Správce osobních údajů

Právní povinnost

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky;

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích;

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích;

6 let

Cizinecká policie;

MěÚ Františkovy Lázně

16

Čerpání doplňkových hotelových služeb v průběhu pobytu (minibar, nordic walking, zápůjčka zařízení hotelu, uložení finančních prostředků, ...) .

Identifikační údaje;

Biometrické údaje


Správce osobních údajů

Splnění smlouvy

Čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR

Po dobu pobytu

Zaměstnanci správce

17

Narozeninový dárek pro hotelového hosta (pokud v průběhu pobytu oslaví své narozeniny).

Identifikační údaje

Správce osobních údajů

Oprávněný zájem

Čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR

Po dobu pobytu

Zaměstnanci správce

18

Rezervace stolu na restauraci v průběhu pobytu pro hosty se sníženou mobilitou nebo rodiny s dětmi.

Identifikační údaje

Správce osobních údajů

Oprávněný zájem

Čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR

Po dobu pobytu

Zaměstnanci správce

19

Natížení čerpání služeb restaurace na účet hosta.

Identifikační údaje

Správce osobních údajů

Splnění smlouvy

Čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR

Po dobu pobytu

Zaměstnanci správce

20

Zpracování úhrad klientů s využitím bezhotovostního platebního styku (platební karty a bankovní převody) – zálohy na pobyt, úhrada pobytu při CHECK-IN, vyrovnání natížených služeb v průběhu pobytu a při CHECK-OUT.

Identifikační a kontaktní údaje;

Správce osobních údajů

Právní povinnost

Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku;

Zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb;

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví;

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

10 let

Zaměstnanci správce

21

Realizace uzavřených společenských akcí dle charakteru poptávky v prostorách lázeňského hotelu (od kontaktu a vypracování nabídky až po konečné vyúčtování společenské akce).

Identifikační a kontaktní údaje;

Objednatel společenské akce

Splnění smlouvy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví;

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů;

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;

Zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

10 let

Zaměstnanci správce

22

Vystavení konečného daňového dokladu (faktury) klientovi za poskytnuté plnění (čerpané hotelové služby a další doplňkové produkty zakoupené na recepci atp.).

Identifikační a kontaktní údaje;

Správce osobních údajů

Splnění smlouvy;

Právní povinnost

Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku;

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví;

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů;

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;

Zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

10 let

Zaměstnanci správce

23

Uznání dluhu – pokud při CHECK-OUT zůstávají na účtu klienta natížené neuhrazené služby a klient nemá možnost úhrady vzniklého dluhu na místě – uznaný dluh je postoupen zastupující advokátní kanceláři k případnému vymáhání.

Identifikační a kontaktní údaje;

Biometrické údaje

Správce osobních údajů

Oprávněný zájem

Čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR;

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

3 let

Zaměstnanci správce;

Advokátní kancelář

24

Šetření spokojenosti klientů lázeňského hotelu IMPERIAL při ukončení pobytu a následné zpracování anonymizovaných statistik

Kontaktní údaje

Správce osobních údajů

Oprávněný zájem

Čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR;

3 let

Zaměstnanci správce

25

Poskytování lázeňských léčebně rehabilitačních služeb samoplátcům.

Identifikační a kontaktní údaje;

Údaje o zdravotním stavu

Správce osobních údajů

Splnění smlouvy;

Právní povinnost

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách;

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

10 let po ukončení léčebného pobytu

Zaměstnanci správce

26

Poskytování lázeňských léčebně rehabilitačních služeb hrazených zdravotní pojišťovnou (komplexní a příspěvková lázeňská péče).

Identifikační a kontaktní údaje;

Údaje o zdravotním stavu;

Údaje o průběhu léčení v ZD

Správce osobních údajů

Splnění smlouvy;

Právní povinnost

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách;

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

10 let po ukončení léčebného pobytu

Zaměstnanci správce;

Zdravotní pojišťovna

27

Poskytování informací o zdravotním stavu v průběhu léčebného pobytu a nahlížení do zdravotnické dokumentace osobou blízkou či zákonným zástupcem.

Identifikační a kontaktní údaje;

Údaje o zdravotním stavu;

Údaje o průběhu léčení v ZD

Správce osobních údajů

Právní povinnost

§ 45 odst. 2 písm. i) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách;

§ 65 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách;

Vyhláška č. 98/2012, o zdravotnické dokumentaci

10 let po uchování záznamu souhlasu

Zaměstnanci správce;

Osoba blízká;

Zákonný zástupce

28

Vykazování poskytovaných hrazených zdravotních služeb, počtu poskytnutých procedur a souvisejících výkonů zdravotním pojišťovnám (KLP a PLP léčebné pobyty) na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou.

Číslo pojištěnce;

Seznam výkonů v průběhu léčebného pobytu

Správce osobních údajů

Právní povinnost

Smlouva o poskytování a úhradě hrazených služeb lázeňské léčebně rehabilitační péče;

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

10 let po ukončení léčebného pobytu

Zaměstnanci správce;

Zdravotní pojišťovna

29

Výstupní vyšetření – vypracování a předání zprávy pro ošetřujícího lékaře + závěrečné zprávy (případně Rechnungu pro DEU klienta).

Identifikační a kontaktní údaje;

Údaje o zdravotním stavu;

Údaje o průběhu léčení v ZD


Právní povinnost

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách;

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

10 let po ukončení léčebného pobytu

Zaměstnanci správce;

Ošetřující lékař

30

Prodej a poskytování volně prodejných léčebných procedur (hosté, walk-in, předplatné, slevomaty a dárkové poukazy).

Identifikační a kontaktní údaje;

Klient

Právní povinnost;

Plnění smlouvy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví;

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů;

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;

10 let

Zaměstnanci správce

31

Řešení reklamací hostů v souvislosti s kvalitou poskytovaných služeb (mimo běžné kompenzace řešené dohodou na místě) - uplatnění práv z vadného plnění.

Identifikační a kontaktní údaje;

Klient

Právní povinnost;

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

3 let

Zaměstnanci správce;

Česká obchodní inspekce

32

Řešení mimořádných událostí ohlášených klientem s odpovědností provozovatele ubytovacích služeb za škodu, mimořádné události v podobě úrazu či úmrtí klienta při pobytu.

Identifikační a kontaktní údaje;

Údaje o zdravotním stavu

Správce osobních údajů

Právní povinnost

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění

5 let

Advokátní kancelář;

Rychlá záchranná služba;

Policie ČR; Pohřební služba

33

Provozování kamerového systému za účelem ochrany majetku našich klientů (například monitorováním hotelového parkoviště) a lázeňského hotelu s následným automatickým uložením obrazové smyčky na dobu, která není delší než 21 dnů s následným přemazáním uložené smyčky (kamerový systém neporušuje právo na soukromí a důstojnost hotelových hostů a zaměstnanců).

Obrazový záznam kamerového systému

Nespecifikované osoby zaznamenané kamerovým systémem

Oprávněný zájem

Čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR;

max. 21 dnů

Policie ČR;

Městská policie Františkovy Lázně

34

Webová prezentace – zpracování nutných cookies v režimu principu “opt-in” při využití SaaS CookieBot (SW služba kompatibilní s požadavky ePrivacy Directive).

Data nezbytná pro základní funkci a přístup k zabezpečeným sekcím webové prezentace

Návštěvník webové prezentace

Oprávněný zájem;

Právní povinnost


Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Po dobu návštěvy webové prezentace

Nejsou

35

Webová prezentace – zpracování preferenčních, analytických a marketingových cookies v režimu principu “opt-in” při využití SaaS CookieBot (SW služba kompatibilní s požadavky ePrivacy Directive).

Data, která nejsou nezbytně nutná pro základní funkce webové stránky a je možné omezit jejich zpracování

Návštěvník webové prezentace

Souhlas;

Právní povinnost

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Dle preferencí a nastavení prohlížeče na straně uživatele

Google Analytics (analytické a marketingové cookies)

36

Agenda pověřence pro ochranu osobních údajů – výkon práv subjektů údajů.

Identifikační a kontaktní údaje;

Subjekt údajů (obecně)

Právní povinnost

Nařízení GDPR

3 let

Zaměstnanci správce


Poznámky k právnímu tituluzpracování:

 • Souhlas” - subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

 • Splnění smlouvy” - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

 • Právní povinnost” - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

 • Oprávněný zájem” - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.Doplňujícíinformace ke zpracování cookies z našich webových stránek

Cookiesjsou textové soubory obsahující malé množství dat, která internetovýprohlížeč obdrží od webového serveru a uloží je na vašem počítači vetvaru název – hodnota. Tato data jsou při další návštěvěstejných webových stránek odeslána zpět webovému serveru. Stránky sitedy na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli,takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu. Cookies se zcela běžněvyužívají například k uložení obsahu nákupního košíku v e-shopech a kuložení dalších uživatelských předvoleb spojených s průchodem webovoustránkou.

Připrvní návštěvě našich webových stránek se otevře informační oknoslužby CookieBot, které poskytuje komplexní informace k tématu spolus podrobným přehledem všech použitých cookies. V tomto informačnímokně si můžete upravit využívání cookies dle vašich preferencí.Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již uloženy na vašempočítači a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, abybyly cookies na počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete,budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každénávštěvě stránek, nelze ani vyloučit omezení některých služeb afunkcí webových stránek (například provedení rezervace pobytuprostřednictvím služby


Zpracováníosobních údajů založené souhlasem subjektu údajů

Vpřípadě zpracování osobních údajů, které je založeno vaším výslovnýmsouhlasem vždy pečlivě zvažujeme povahu konkrétního účelu a vybírámepřiměřenou dobu platnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů,která není delší než 5 let. Svůj souhlas se zpracováním osobníchúdajů můžete níže uvedeným jednoduchým postupem kdykoliv odvolat.


Informace o právech vsouvislosti se zpracováním osobních údajů

Vpostavení subjektu údajů (fyzické osoby, o níž jsou osobní údajezpracovávány) máte níže uvedená práva, při jejichž výkonu můžeme vpřípadě pochybností přiměřeně ověřovat oprávněnost žádosti, kterénásledně vyhovíme bez zbytečného odkladu, nejdéle však v lhůtáchuložených Nařízením GDPR.

Vprůběhu vašeho pobytu se také můžete se svou žádostí obrátit přímo narecepci našeho lázeňského hotelu, kde bude ověřena vaše totožnost abude s vámi sepsán váš požadavek sdělen termín vyřízení. Upozorňujemevás, že bez ověření totožnosti nejsme povinni žádost přijmout avyřídit.

Pokudse na nás obrátíte prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na výšeuvedený kontakt pověřence pro ochranu osobních údajů, nezapomeňtezprávu opatřit platným kvalifikovaným elektronickým podpisem (neplatípro odhlášení z odběru obchodních sdělení - v těchto případechvyhovíme i bez kvalifikovaného podpisu). Žádost můžete také odeslatprostřednictvím informačního systému datových schránek.


Právo subjektu údajů

Podrobný popis

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V souladu s článkem 7. Nařízení GDPR můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který jste nám dali před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu proveďte výslovnou, srozumitelnou a dostatečně určitou žádostí.

Právo na přístup k osobním údajům

V souladu s článkem 15. Nařízení GDPR máte právo na přístup k osobním údajům, které ve Vašem případě zpracováváme. Toto právo zahrnuje získat od nás především:

 • potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány,

 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány přímo od Vás, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování s o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

 • kopii zpracovávaných osobních údajů a to v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Rádi bychom Vás upozornili, že v případě opakovaných žádostí jsme v souladu s Nařízením GDPR oprávněni účtovat za kopii osobních údajů přiměřený poplatek jenž bude odvozen od administrativních nákladů.

Právo na opravu osobních údajů

V souladu s článkem 16. Nařízení GDPR máte právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné. Žádost na opravu osobních údajů uplatníte na adrese pověřence pro ochranu osobních údajů.

Právo na výmaz (“právo být zapomenut”)

V souladu s článkem 17. Nařízení GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud neprokážeme oprávněné důvody jejich zpracování. V rámci interních směrnic, pracovních postupů a podpůrného informačního systému máme nastaveny mechanismy pro zajištění anonymizace či výmazu osobních údajů v případech, kdy již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny a zpracovány. Pokud se domníváte, že jsme neprovedli výmaz Vašich osobních údajů a zpracováváme je tak protiprávně, obraťte se s žádostí na výmaz na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

V souladu s článkem 18. Nařízení GDPR máte do vyřešení Vašeho podnětu právo za omezené zpracování Vašich osobních údajů, pokud budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, zpochybňovat důvody jejich zpracování nebo pokud podáte dle článku 21 Nařízení GDPR námitku proti jejich zpracování.

Splnění oznamovací povinnosti při opravě nebo výmazu nebo omezení zpracování

Dojde-li na základě Vaší žádosti k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme v souladu s článkem 19. Nařízení GDPR informovat jednotlivé příjemce. To neplatí pro případy, kdy se takové informování ukáže jako nemožné, případně by vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti Vám také můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

Právo na přenositelnost osobních údajů

V souladu s článkem 20. Nařízení GDPR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo požádat o předání těchto údajů jinému správci. Pokud jsou Vámi poskytnuté osobní údaje elektronicky zpracovávány, zajistíme po dohodě jejich předání ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, můžeme Vaše údaje přímo předat i Vámi určenému správci.

Právo vznést námitku

V souladu s článkem 21. Nařízení GDPR máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které zpracováváme z titulu oprávněného zájmu správce údajů. Námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení s nabídkami lázeňských pobytů a speciálních akcí) vyřizujeme obratem. Pokud neprokážeme existenci závažného oprávněného důvodu pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, ukončíme takové zpracování bez zbytečného odkladu.

Podat námitku proti rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování

V souladu s článkem 22. Nařízení GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotklo.

Podat stížnost k dozorovému úřadu

Kromě výše uvedeného máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (další informace naleznete na webových stránkách úřadu zde).